Song Garden
Ju Lu Yuan
Design
?-12.31.2004
Pre-making
1.1-4.15 2005
Assembling
4.16-11.5 2005
So far ......
11.5 2005-?